Komandni panoi

Ovde će biti prikazani panoi sa alatima i pomoćni panoi koje ćemo koristiti za osnovnu obuku i njihova kratka objašnjenja. Na kraju su date i neke kratke napomene i objašnjenja koraka koje ćete često koristiti.

Sketch Command Manager – Komandni pano za skice

Ovaj komandni pano koristi se za prelazak u 2D i 3D okruženje za skiciranje i za izlazak iz njih. Alatke sa ovog panoa služe za crtanje skica elemenata.

Feature Command Manager – Komandni pano za elemente

Ovo je jedan od najvažnijih komandnih panoa u režimu Part. Kada završite skicu, morate da je – pomoću alatki za modelovanje – konvertujete u tzv. element (Feature). Ovaj pano nudi sve opcije za modelovanje punih tela zasnovano na elementima.

Standard Views Command Manager – Komandni pano za standardne prikaze

 

Napomena: Deo opcija se nalazi na radnom prostoru a sve opcije možete videti i aktivirati desnim klikom

Ovaj pano se koristi za orijentisanje pomoću standardnih opcija za prikaze. Zoom in, Zoom out i sl.

 

Zoom to fit – koristi se za povećavanje ili smanjivanje prikaza crteža kako bi svi skicirani objekti ili kote videli u tekućem prikazu.

Zoom to area – koisti se za uveličavanje zadate oblasti kako bi se onaj deo crteža koji se nalazi u izabrnoj oblasti video u tekućem prozoru. Oblast koju treba uveličati označavate mišem. Držite pritisnut levi taster miša pa povucite kursor dijagonalno tako da okvirom obuhvatite odgovarajući deo crteža. Taj deo biće prikazan uveličano.

Zoom In/Out – koristi se za dinamičko uveličavanje i umanjivanje prikaza crteža. Ukoliko hoćete da umanjite prikaz, držite pritinut levi taster miša i povucite kursor na dole. Da biste uveličali prikaz, držite pritisnut levi taster miša i povucite na gore. Dok povlačite kursor, prikaz crteža menjaće se dinamički. Kada dobijete željeni prikaz, deaktivirajte alatku za zumiranje na jedan od tri načina (ovo važi za završetak crtanja bilo koje skice, tj. upotreba bilo koje latke za 2D crtanje): tako što ćete sa palete Sketch izabrati alatku Select, tako što ćete pritisnuti desni taster miša i iz priručnog menija izabrati stavku Select ili tako što ćete pritisnuti taster ESC.

Zoom to Selection – menja prikaz crteža tako što se u tekućem prikaz vidi samo izabrani objekat. Izaberite objekat pa pritisnite dugme Zoom to Selection.

Pan – ovom alatkom pomerate prikazani deo crteža tako što povlačite crtež mišem. Postupak je sličan promeni prikaza pomoću kliznih traka Scrool bar, koje s enalaze duž donje i desne ivice površine za crtanje.

Redraw – se koristi za osvežavanje ekrana. Kada crtate skicu, ponekad na ekranu ostanu i suvišni elementi. Da bi ih ukonili, koristite ovu alatku. Za pozivanje ove alatke možete koristiti i rečicu sa tastature CTRL+R.

 

Feature manager Design Tree – ‘Drvo’

Ovo je jedna od najvažnijih komponenata ekrana programa SolidWorks. Sadrži informacije o podrazumevanim ravnima, materijalu, svetlima i svim elementima koji se dodaju modelu. Dok modelu dodajete elemente pomoću raznih alatki za modelovanje, oni se prikazuju i na panou Feature manager Design Tree, u daljem tekstu koristimo izraz ‘drvo’, pa ih lako možete odabrati i izmeniti.

TIPS – napomene, saveti… 🙂

  • Brisanje objekata može da se vrši selektvanjem objekata i pritiskom na taster DELETE na tastaturi.
  • Objekte birate pojedinačno ili tako što više objekata obuhvatite okvirom za izbor.