Trim Entities

ODSECANJE (Trim Entities)

Command Manager: Sketch/Trim Entities
Menu: Tools/Sketch Tools/ Trim

Alatka koja služi za odsecanje nepotrebnih objekata sa skice.

Power Trim – Da biste pomoću ove alatke odsekli nepotreban deo skice, držite pritisnut levi taster i povlačite kursor, duž putanje kursora biće prikazan sivi trag povlačenja, prelazi se preko entiteta koje želimo da obrišemo. Napomena: Levim klikom na entitet i povlačenjem možemo da produžimo isti.

Corner – koristi se za odsecanje ili produžavanje objekata na taj način da preostali objekti daju ugao. Pritiskom na ikonicu Corner, program će vas pozvati da izaberete objekat koji želite da zadržite, isto tako uradite i sa obeležavanjem drugog objekta. Nakon toga automatski se brišu svi ostali delovi tako da se dobije ugao od izabrana dva objekta.

Trim away inside – služi za odsecanje unutrašnjeg dela izabranog objekta. Taj deo je definisan pomoću dva granična objekta. Prvo se definišu ta dva objekta a zatim objekte koje želimo da odsečemo. Deo objekta koje se nalazi unutar graničnih objekata biće uklonjen a zadržava se deo koji se nalazi izvan graničnih objekata.

Trim away outside – služi za odsecanje spoljnog dela izabranog objekta. Isti princip kao kod prethodne alatke, s tim što deo objekta koji ste izabrali za odsecanja a koji se nalazi van graničnih objekata biće uklonjen a zadržava se deo koji se nalazi unutar graničnih objekata.

Trim to closest – koristi se za odsecanje izabranog objekta do njegove najbliže presečne tačke.

 

2D Sketching
Uspešan početak, BRAVO! 85%