Circle, Rectangle, Polygon

CIRCLE – Crtanje krugova

Command Manager: Sketch/ Circle

Menu: Tools/ Sketch Entities/ Circle

Postoje dva načina crtanje krugova: zadavanje centra i poluprečnika ili definisanje 3 tačke koje leže na kružnici. Prvi način je, nakon što klikneš na alatku Circle, zadaj centar kruga a zatim pomeri kursor da bi definisao poluprečnik. Parametri kruga se mogu promeniti na prikazanoj levoj kartici, centar kruga od x i y ose kao i centar.  Ako hoćeš da nacrtaš pomoćni krug, tj. kontrukcioni, nacrtaj prvo krug i štikliraj na panou opciju For construction (malo pre smo baš isto pokazivali za Centerline 🙂 ). 

 

 

RECTANGLE – Crtanje pravougaonika

Command Manager: Sketch/ Rectangle

Menu: Tools/ Sketch Entities/ Rectangle

Pravougaonik se crta tako što se zadaju njegova dva suprotna ugla. Levim klikom na miša se zadaje tačka prvog ugla, povlačenjem kursora definišemo veličinu pravougaonika, drugim klikom crtamo suprotan ugao pravougaonika.

 

 

Menu: Tools/ Sketch Entities/ Parallelogram

Ova alatka se koristi za crtanje paralelograma. Zadaju se dve tačke koje definišu stranicu paralelograma, zatim pritisni CTRL pa pomeri miša da bi definisao drugu stranicu, visinu. Zapazićeš da se druga stranica ne iscrtava upravno na prvu. Dok pomeraš kursor, iscrtavaće se pomoćni paralelogram čija će veličina i oblik zavisiti od tekućeg položaja kursora. Pritisnite neku tačku na ekranu da bi definisao paralelogram. Kada nacrtaš polygon pomoću date alatke, na panou podešavaš parametre kao što su broj stranica, upisan ili opisan krug, rastojanje od osa i ugao stranica.

POLYGON – Crtanje poligona

CommandManager/ Sketch/ Polygon

Menu: Tools/ Sketch Entities/ Polygon

Poligon ili mnogougao je višestranična geometrijska figura čije su sve stranice jednake i svi uglovi između njih isti. U SolidWorks-u, poligoni mogu da imaju od 3 do 40 stranica. Mere poligona određene su prema prečniku pomoćnog kruga upisanog u polygon ili opisanog oko njega. Ako je pomoćni krug upisan u poligon, prečnik pomoćnog kruga predstavlja rastojanje između naspramnih stranica poligona ako je opisan oko poligona, predrstavlja rastojanje izeđu naspramnih temena poligona. Ako želite da nacrtate novi poligon, na panou je data opcija New polygon na dnu podpanoa Parameters.

 

2D Sketching
Uspešan početak, BRAVO! 28%