Arc

Arc- crtanje luka

Command Manager: Sketch/ Arc
Menu: Tools/ Sketch Entities/ Arc

Tangent Arc

Tangencijani lukovi su oni koji se crtaju tangencijalno na postojeći skicirani objekat. Postojeći skicirani objekati mogu da budu skicirane i konstrukcione linije, lukovi i krive. Normalni lukovi su oni koji se crtaju normalno (upravno) na postojeći objekat. Da biste nacrtali tangencijalni luk, aktivira se opcija Tanget Arc. Umesto kursora strelice prikazuje se kursor luka. Postavite kursor luka u blizinu krajnje tačke objekta kome hoćete da dodate tangencijalni luk. U krajnjoj tački pojaviće se crveni kružić, a ispod olovke, dva koncentrična kruga. Pritisnite levi taster miša, pomerite malo kursor u pravcu tangente, a zatim ga pomerite tako da definiše veličinu luka. Luk će počinjati u krajnjoj tački izabranog objekta, a veličina će mu se menjati kako povlačite kursor.

Centerpoint Arc

Ovom alatkom lukovi se crtaju tako što im se definišu središnja, početna i krajnja tačka. Nakon aktiviranja alatke, kursor pomerite do tačke koja treba da bude centar luka. Pritisnite tu tačku levim tasterom miša a zatim pomerite kursorom do tačke u kojoj luk treba da počne. Na ekranu će se prikazati isprekidan krug čija će se veličina menjati kako pomerate miša. Ovaj krug vam služi kao pomoć, njegov centar se nalazi u tački koju ste zadali kao centar luka. Pitisnite levim tasterom miša tačku u kojoj hoćete da luk počne, a zatim pomerite kursor da biste definisali krajnju tačku luka. Pomoćni krug se više ne prikazuje, a iscrtava se luk koji počinje u tački koju ste zadali nakon zadavanja centra. Ako kursor pomerate u smeru kretanja kazaljke na satu, i luk će se iscrtavati u tom smeru. Isto važi i za suprotan smer.

3 Point Arc

Ovom alatkom se crtaju lukovi tako što im se definišu početna tačka, krajnja tačka i još jedna proizvoljna tačka na luku. Nakon aktiviranja opcije, povlačite kursor do tačke koja treba da bude početak luka. Pritisnite tu tačku levim tasterom miša a zatim pomerite kursor do tačke u kojoj luk treba da se završi. Čim počnete da pomerate kursor nakon što ste zadali početnu tačku, na ekranu će se pojaviti isprekidani pomoćni luk i pano Arc PropertyManager. Zadajte krajnju tačku luka tako što ćete je pritisnuti levim tasterom miša. Kako pomerate kursor, tako se luk dinamički modifikuje. Levim tasterom miša pritisnite tačku na ekranu da biste nacrtali luk. Ta tačka, poslednja koju ste izabrali, određuje pravac prostiranja.

 

2D Sketching
Uspešan početak, BRAVO! 43%