Relations

Relacije – veze između dva i više entiteta (ADD RELATIONS)

Geometrijske relacije su logičke operacije koje se obavljaju da bi se definisala određena vrsta veze između skiciranih objekata, ravni, osa, ivica ili temena. Kada dodajete relacije, jedan objekat može da bude skicirani objekat, a drugi – takođe skicirani objekat, ivica, površina, teme, koordinatni početak, ravan itd. 

Selektovanjem 2 ili više entiteta, pojavljuje se kartica na levoj strani ekrana.  Ukoliko već postoje neke veze, one će se pojaviti u delu Existing Relations. Program automatski prepoznaje koje relacije su moguće između tih entiteta. Npr. neće ponuditi opciju Concentric (concentričnost) ukoliko ste selektovali dve linije.

 

Postoji 16 mogućih relacija koje će u narednom tekstu biti navedene i objašnjene zajedno sa primerima.

Horizontal – Horizontalnost. Obezbeđuje da izabrani entitet (uglavnom linija) stavi u horizontalan položaj. Možete takođe izabrati dve tačke i poravnati ih po horizontali.

Vertical – Vertikalnost. Obezbeđuje da izabrani entitet postavi u vertikalni položaj. Možete takođe izabrati dve tačke i poravnati ih po vertikali.

Collinear – Kolinearnost. Obezbeđuje da se dva izabrana entiteta postave na istu liniju.

Coradial – Koradijalnost. Obezbeđuje da dva izabrana luka, kruga ili jedan luk i jedan krug imaju isti centar i iste poluprečnike.

Perpendicular – Uspravnost, normalnost. Obezbeđuje da izabrani entitet bude upravan na drugi izabrani entitet.

Parallel – Paralelnost. Obezbeđuje da izabrani entitet bude paralelan sa drugim izabranim entitetom.

 Tangent – Tangencijalnost. Obezbeđuje da izabrani entitet u vidu linije, luk, složena kriva, krug ili elipsa budu tangencijalni u odnosu na neki drugi luk, krug, krivu ili elipsu.

Napomena: u slučaju krivih – Splines, relacije se primenjuju na njihove čvorne tačke – Control Points.

Concentric – Koncentričnost. Obezbeđuje da dva izabrana luka, kruga, tačka i luk, tačka i krug ili luk i krug imaju zajednički centar.

Midpoint – Središnja tačka. Obezbeđuje da izabrana tačka bude postavljena u središnju tačku linije.

Intersection – Presek. Obezbeđuje da izabrana tačka bude postavljena u tačku preseka dva izabrana objekta.

Coincident – Podudarnost. Obezbeđuje da se dve tačke, tačka i linija, ili tačka i luk poklope.

Equal – Jednakost. Obezbeđuje da dve izabrane linije budu jednake dužine. Ovom relacijom se postiže i dva luka, dva kruga ili jedan luk i jeda krug da imaju iste poluprečnike.

Symmetric – Simetričnost. Obezbeđuje da izabrani objekti budu simetrični u odnosu na izabranu središnju liniju, tako da ostanu podjednako udaljeni od nje. Potrebno je prvo da kliknete na Display/Delete Relations sa panoa Sketch pa na Add relations. Označite prvo entitete pa onda centralnu liniju.

Fix – Nepokretnost. Koristi se za fiksiranje izabranog objekta za određeno mesto u odnosu na koordinatni sistem tekuće skice. Krajnje tačke fiksiranog pravolinijskog, lučnog, krivolinijskog ili eliptičnog segmenta mogu se slobodno pomerati duž linije.

Pierce – probijanje. Obezbeđuje da se tačka na skici poklopi sa izabranom osom, ivicom ili krivom na mestu gde ta tačka probija ravan skice. U ovoj relaciji, tačka na skici može biti krajnja tačka skiciranog objekta. Glavni primer ove veze biće prikazan kod opruge varijatora.

Merge – Kombinovanje. Koristi se za kombinovanje dve skicirane tačke ili krajnje tačke.

2D Sketching
Bravo, uspešno si završio osnove 2D Sketching-a! Wuhuuu!!! 100%