Revolve

Rotiranje 2D entiteta, pravljenje obrtnih modela

Command Manager: Features/ Revolve Boss/Base

Menu: Insert/ Boss-Base/ Revolve

Ovaj alat služi za modeliranje obrtnih delova kao npr. cilindar, vratilo, konus i sl. Prvo se skicira 2D entitet u novom sketch-u koji predstavlja poprečan presek konačnog modela.

U sketch-u nacrtamo osu obrtanja, uglavnom koristimo centerline, s tim što osa obrtanja može i da bude ivica modela (napomena: kliknemo na ivicu modela kada završimo crtanje i na kartici imamo da štikliramo opciju For Construction, prikaz na primeru F4). Nakon toga nacrtamo entitet koji se obrće oko ose. Izađemo iz sketch-a i otvorimo alat Revolve Boss-Base, ukoliko nnam automatski ne prepozna osu i entitet, onda prvo se odabere osa obrtanja, prikazano na slici 2.13.

3D Modeling
Došao si na novi nivo, BRAVO! 49%