Fully defined sketch

Fully defined sketch u prevodu: potpuno definisana skica.

Šta to znači?

To znači da su svi nacrtani entiteti na skici ‘postavljeni’ na tačno definsano mesto, odnosno da im je dodeljena dimenzija i odnos između entiteta. 

Zašto je to dobro, da nekažemo  neophodno da se uradi?

Ukoliko neki entitet ostane nedimenzionisan, postoji mogućnost da u nekom narednom koraku dodavanja materijala partu, novog dela, modifiacija parta i slično, može da dođe do nekih neusklađenosti i menjanja samog modela na mestu entiteta koji nije definisan. 

Kako se definiše sketch?

Definiše se preko kotiranja Smart Dimensions  i/ili dodavanja relacija između entiteta Add relations

Na slici je prikazan primer skice gde su entiteti kotirani i upotrebljene su određene relacije kao što su: Symmetric ,  Horizontal , Coincident  i Equal . Kao što možeš da vidiš, skeč je i dalje Under defined.

Iz menija Sketch, ima opcija Display/Delete relations  koju smo već pominjali, pa klikni na Fully Defined Sketch

Po difoltu je izabrana opcija da proveri sve entitete a možeš i ti da izabereš koje hoćeš da proveriš. Klikni na Calculate.

Automatski će ti izbaciti nedostajuću kotu a u ovom slučaju je to prečnik kruga 20.59.

Sada možeš videti da je skica potpuno definisana, odnosno da piše Fully Defined

Napomena: još jedan indikator da je skica potpuno definisana je taj da su svi entiteti crne boje.