CAD/CAM – uvod

CAD / CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing)

CAD/CAM (kompjuterom vođeno dizajniranje/kompjuterom kontrolisana izrada) tehnologija u suštini omogućuje kreiranje dvodimenzionalnih ili trodimenzionalnih modela i njihovu materijalizaciju putem numerički vođenih mašina. Danas postoji veliki broj realizovanih CAD (Computer Aided Design) sistema.
Pod CAD terminom moguće je obuhvatiti sledeće aktivnosti:

  • izrada koncepta projekta
  • analizu modela
  • konstruisanje modela
  • izamene i modifikovanje dela
  • izradu projektne, tehničke i konstruktivne dokumentacije.

Program SOLIDWORKS® američke kompanije SolidWorks Corporation služi za mašinsko projektovanje i automatizaciju procesa koji su zasnovani na parametarskom modelovanju punih tela. Omogućava da osnovnu 2D skicu pretvorite u model punog tela pomoću jednostavnih ali visoko efikasnih alatki za modelovanje.
SolidWorks 3D CAD paket se koristi u procesima razvoja i projektovanja proizvoda, konstrukcija, alata i tehnologije. Iz 3D modela proizvoda automatizovanim postupkom lako se dolazi do radioničkih i sklopnih crteža, koji sadrže ortogonalne projekcije, izometrike, preseke, detalje, izlazne specifikacije i izveštaje, kao što su sastavnice, liste delova i normativi. Simulacije i proračuni su dodatna pogodnost koja omogućava inženjerima da provere čvrstoću, deformacije, kinematiku i dinamiku pokretnih elemenata, izračunaju proizvodnu cenu konstrukcije i odrede ekološki uticaj proizvoda.